Četvrti kvartalni sastanak

Sudionici projekta na 4. kvartalnom sastanku

Posljednji, četvrti kvartalni sastanak sudionika projekta “Postimperijalni narativi u srednjoeuropskim književnostima moderne” održan je u knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 10. travnja 2017. Kao i na prethodnim sastancima održanima u drugoj godini istraživačkog projekta, i na ovom je tema bila naratološka. Budući da je sudionik projekta sa Sveučilišta u Beču, Wolfgang Müller-Funk, i sam autor monografije o naratološkom pristupu analizi kulture, koji su članovi projekta dosada uvelike primijenjivali u svojim analizama književnih tekstova, tema ovog sastanka bila je upravo studija Die Kultur und ihre Narrative (2002). Studija je značajna ne samo po tome što nudi sintezu dosadašnjih pristupa naratološkim fenomenima, već prenstveno po tome što sam pojam kulture prikazuje u njegovoj neraskidivoj povezanosti sa činom pripovijedanja te stoga i ne čudi da je za pristup Wolfganga Müllera-Funka upravo teorija Mieke Bal, o kojoj su sudionici projekta raspravljali na trećem kvartalnom sastanku, od presudne važnosti. Nakon što je autor predstavio knjigu, otvorena je detaljna diskusija o pojedinim poglavljima iz knjige, koja se bave pojmom naratološkog u kontekstu kulture, znanosti, filozofije i sjećanja te kulture sjećanja.