Prvi kvartalni sastanak | 1. Quartaltreffen

Prvi kvartalni sastanak sudionika projekta „Postimperijalni narativi u srednjoeuropskim književnostima moderne“ održan je u ponedjeljak, 6. srpnja 2015. od 9:00 do 13:30, u prostoriji A-309 na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Sastanak je bio podijeljen u dvije tematske cjeline. Dok se u prvom dijelu raspravljalo o pitanjima vezanim uz logističke aspekte provedbe projekta, u drugom je dijelu naglasak bio na metodološkim pitanjima i strategiji projekta.

Sastanak je otvorio voditelj projekta, Marijan Bobinac, koji se sudionicima obratio s nekoliko obavijesti i konkretnim pitanjima vezanima uz rad na projektu. Na samom početku jednoglasno je usvojen prijedlog da jezik na kojem će se održavati kvartalni sastanci bude njemački. Nakon toga voditelj je sudionike izvjestio o tome da je pokrenuta internetska stranica projekta, koju je osmislio Rikard Puh, a u budućnosti će ju osvježavati Jelena Spreicer. S obzirom na to da je radnim planom projekta predviđeno sudjelovanje na XXI. kongresu Međunarodnog udruženja za komparativnu književnost (ICLA), koji će se održati u srpnju 2016. u Beču, sudionici su zamoljeni da voditelju u roku dva tjedna pošalju sažetke svojih izlaganja u svrhu pravovremene prijave sudjelovanja na kongresu. Na kraju prvog dijela razmotrena je i mogućnost da se mreža znanstvenika koji sudjeluju u projektu i proširi, pri čemu je istaknuto da se financiranje novih suradnika može omogućiti putem već postojećih programa mobilnosti (npr. putem Erasmus programa).

Drugi dio sastanka sastojao se od kratkih referata u kojima su sudionici u cilju preciznijeg metodološkog pozicioniranja projekta predstavili različite metodološke pristupe pojmu „imperija“ u humanističkim znanostima. Tema prvog referata, koji je održao Davor Dukić s Odsjeka za kroatistiku, bio je tekst Orijentalizam (1978.) Edwarda Saida. Prof. Dukić prezentirao je tekst kojim su utemeljeni postkolonijalni studiji fokusirajući se na tri različite definicije orijentalizma, kritiku Saidovog koncepta i metodološku osnovu njegove teorije. Dukić je istaknuo da Saidov pojam „orijentalizam“ obuhvaća tri definicije: znanost o dijelu svijeta pod nazivom „Orijent“; binarni način razmišljanja koji pretpostavlja esencijalnu ontološku granicu između Orijenta i Okcidenta te mehanizam kontrole, dominacije i autoriteta Okcidenta nad Orijentom. S obzirom na očitu isključivost ranog orijentalističkog modela, prof. Dukić skrenuo je pozornost na tri dominantne kritike upućene Saidovoj teoriji: ograničenost korpusa na engleske, francuske i američke izvore, geografsku ograničenost na područje Bliskog istoga te zanemarivanje čitave tradicije idealizacije Orijenta u zapadnjačkom diskursu. Na kraju svog izlaganja prof. Dukić obrazložio je više metodoloških temelja Saidove teorije: razliku između „čiste“ i politički motivirane znanosti, analizu diskursa pod utjecajem Michela Foucalta (od kojeg se Said, stavljajući naglasak na individualnu vrijednost autora, ipak fundamentalno razlikuje), teoriju kulturalne hegemonije (pod utjecajem Antonija Gramscija) te teoriju prostora.

Budući da su reakcije znanstvene zajednice na Saidov Orijentalizam bile podvojene, prof. dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić (Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu) svojim je referatom prikazao kako se Saidova teorija mijenjala i razvijala s obzirom na kritike koje su joj upućene. Prof. Vidulić je na temelju Saidove zbirke eseja Culture and Imperialism (1993), koja obuhvaća predavanja održana 80ih godina prošlog stoljeća,          analizirao Saidovu reakciju na kritike da niti njegov književni (engleski, francuski i američki) ni geografski korpus (Bliski istok) ne predstavljaju reprezentativni uzorak u bavljenju fenomenom orijentalizma. Noviji tekstovi otkrivaju namjeru da postkolonijalne teorije ponude odgovor na zapadnjačku diskurzivnu dominaciju u reprezentaciji orijentalnog Drugog. Said pritom revidira svoj pojam kulture te razvija definicije kulture u širem i užem smislu. Pojam kulture u širem smislu odnosi se na općesociološke aspekte pripovijedanja te socijalnu ulogu romana kao dominantnog žanra, dok se pojam kulture u užem smislu odnosi na elitnu, „visoku“ kulturu, odn. instituciju kanona neminovno povezanu s odnosima moći na razini države i nacije. Kao cilj postkolonijalne kritike Said u 80im godinama navodi istraživanje ambivalencija, diskurzivnih razvojnih linija i međuovisnosti kulturnih prostora u polju tzv. „visoke“ kulture.

Sljedeću stepenicu u razvoju postkolonijalne kritike u svom je referatu predstavila prof. dr. sc. Milka Car (Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu), koja se usredotočila na utjecajno djelo The Location of Culture (1994) Homija Bhabhe. Na samom početku prof. Car je istaknula da Bhabha, usprkos činjenici da pojam „imperija“ zauzima centralno mjesto u postkolonijalnim teorijama, ne razvija sveobuhvatnu teoriju imperija, već da o imperiju govori isključivo u kontekstu njegove povezanosti s pojmom kolonijalne moći. U tom je kontekstu književnost jedan od medija za uspostavu i održavanje kolonijalnog autoriteta nad Drugim. Za razliku od Saida, Bhabha se u svojoj teoriji kulture okreće psihoanalitičkim i poststrukturalističkim teorijama. Prof. Car je naglasila da je jedna od ključnih osobina Bhabhine teorije činjenica da se ona oslanja isključivo na književni tekst, odn. da Bhabha, sasvim u skladu sa svojom aproprijacijom poststrukturalističkih teorija, ne čini razliku između fikcije i fakcije. Upravo iz tog razloga Bhabha naglasak stavlja na destabilizaciju uvriježenih književnih reprezentacija. Stoga je centralni pojam njegove teorije hibridnost u dvostrukom smislu: kao subverzivna lektira književnog teksta i kao efekt samog teksta, pri čemu u prvi plan izbijaju ambivalencija i višeznačnost teksta zbog kojih ga postaje nemoguće uklopiti u binarnu logiku razmišljanja (kakvu je opisao Said). Ambivalencija, hibridnost i višeznačnost kao karakteristike postkolonijalne situacije pokazatelji su nove „lokacije kulture“ – kulture koja se nalazi u tzv. „trećem prostoru“, prostoru koji nije niti središte niti periferija, već poprima značajke oba pola te upravo iz te situacije razvija svoj subverzivni potencijal.

Nakon referata iz područja postkolonijalnih studija, prof. Bobinac izložio je jedan od sasvim drukčijih pristupa pojmu „imperija“, ovaj put iz područja filozofije. Riječ je bila o djelu Empire (2000), zajedničkoj publikaciji američkog književnog teoretičara Michaela Hardta i talijanskog postmarksističkog filozofa Antonija Negrija, koji se smatra temeljnim tekstom antiglobalističke kritike. Prof. Bobinac izložio je osnovne teze dvojice autora, koji, za razliku od Saida i Bhabhe koji se bave imperijima iz prošlosti, pojam analiziraju na primjeru suvremene ekonomske i političke situacije. Prema Hardtu i Negriju, suvremeno je doba obilježeno slabljenjem moći nacionalnih država i novom logikom dominacije – imperijem kao nadnacionalnim samoregulirajućim sustavom kontrole i protukontrole kojim se vrši kontrola nad većinom svjetskog stanovništva. Dok je dosadašnji (predglobalistički) svjetski poredak počivao na načelima imperijalizma, fordizma i modernizma, novi svjetstki poredak karakteriziraju postimperijalizam, postfordizam i postmodernizam. Novi se poredak zasniva na Foucaultovom pojmu „biomoći“: disciplinarnom mehanizmu regulacije ljudskog tijela i ponašanja generalne populacije. Dok se povijesno prevladan koncept imperijalizma („stari imperijalizam“) odnosio na proširenje nacionalnog suvereniteta izvan nacionalnih granica, novi je oblik imperija usko povezan s transnacionalnim ekonomskim i financijskim strukturama čiji utjecaj ne samo da nadilazi utjecaj nacionalne države, već se disciplinarni mehanizmi nacionalne države (poput primjerice represivnog aparata) stavljaju u njegovu posrednu i neposrednu korist. U tome je kontekstu biomoć rezultat sprege između ekonomske i političke sfere te glavni mehanizam samoodržanja kapitalističkog sustava. U ovoj interpretaciji globalnog poretka nova je vrsta imperija parazitarna struktura koju u budućnosti mora svrgnuti nova revolucionarna snaga, tzv. „mnoštvo“ koje nije niti klasno ni nacionalno definirano.

Nakon postmarksističke interpretacije novog globalnog poretka posljednji je referat održala prof. dr. sc. Christine Magerski, koja je prezentirala kako bi se na neke od projektnih ciljeva moglo odgovoriti teorijom imperija njemačkog politologa Herfrieda Münklera, opisanom u djelu Imperien. Die Logik der Weltherrschaft – vom Alten Rom bis zu den Vereinigten Staaten (2005). Prof. Magerski demonstrirala je moguću primjenu Münklerovog shvaćanja imperija na jedan od središnjih problema kojim se bavi ovaj projekt: odnosom između centra i periferije u Habsburškoj monarhiji. Iako Münkler Habsburšku monarhiju ne smatra imperijem u pravom smislu te riječi, ipak joj zbog dugog trajanja u svojoj knjizi daje posebno mjesto. Pod utjecajem teorije sistema Niklasa Luhmanna Münkler upravo na primjeru Habsburške monarhije osporava uobičajeno shvaćanje odnosa između centra i periferije: Dok novije teorije imperija polaze od pretpostavke da je pojam moći vezan isključivo uz centar, Münkler centar i periferiju promatra u konstantnom međuodnosu moći na koji djeluju razni „push“ i „pull“-faktori. Iako je centar taj koji definira granice i donosi odluke obvezujuće za cijeli imperij, periferija je ta koja svojom željom da oponaša centar i bude njegovim dijelom pridonosi koheziji. Drugim riječima, Münkler zastupa stajalište da vojna i politička moć same po sebi nisu dovoljne da bi se imperij održao: presudnu ulogu u tom smislu igraju ideološki narativi imperija kao njegova univerzalna semantika s kohezivnom funkcijom. Upravo u tom segmentu Münklerove teorije prof. Magerski vidi poveznicu s temom projekta: Postimperijalna perspektiva u tom bi kontekstu značila analizu ideoloških, mitoloških narativa koji podupiru simbolički poredak i iz kojih su proizašli imperijalni i/ili nacionalni identiteti.

Iz diskusija nakon pojedinih referata proizašlo je da su za potrebe projekta od uglavnog prevladanog Saidovog koncepta i postmarksističke perspektive prikladniji Münklerov pristup problemu centra i periferije te Bhabhin naglasak na diskurzivnoj artikulaciji i interpretaciji trećeg prostora. Iz tog će razloga pojam i teorija imperija biti tema i sljedećeg kvartalnog sastanka, koji će se održati u listopadu 2015., kada će se sudionici projekta detaljnije i opširnije baviti teorijom imperija kod Herfrieda Münklera i Jürgena Osterhammela.

***

Die erste Quartalsitzung der TeilnehmerInnen am Projekt „Postimperiale Narrative in den zentraleuropäischen Literaturen der Moderne“ fand am 6. Juli 2015 an der Philosophischen Fakultät Zagreb (Raum A-309) statt. Die Sitzung bestand aus zwei Teilen. Während im ersten Teil logistische Aspekte der Projektrealisierung besprochen wurden, fokussierten die TeilnehmerInnen im zweiten Teil in Form von Impulsreferaten unterschiedliche methodologische Fragen verbunden mit dem Thema der postimperialen Narrative.

Das Treffen wurde vom Projektleiter, Marijan Bobinac, eröffnet. Am Anfang gab Prof. Bobinac einige Informationen über den Verlauf des Projektes. Sein Vorschlag, die Quartalsitzungen sollen auf Deutsch gehalten werden, wurde einstimmig begrüßt. Des Weiteren wurde die Webseite des Projektes besprochen. Die Webseite wurde von Rikard Puh erstellt, und in der Zukunft wird sie von der Projektteilnehmerin Jelena Spreicer aktualisiert werden. Da im Projektplan die Teilnahme der Projektmitglieder am XXI. Kongress der ICLA (Juni 2016, Wien) vorgesehen ist, wurden die TeilnehmerInnen gebeten, in den folgenden zwei Wochen ihre Abstracts dem Projektleiter zu schicken. Am Ende des ersten Teils wurde die Möglichkeit diskutiert, das Netzwerk der am Projekt beteiligten Wissenschaftler zu erweitern, was durch die schon bestehenden Programme der internationalen Mobilität (wie z.B. Erasmus) finanziert werden könnte.

Im zweiten Teil des Treffens hielten ProjektteilnehmerInnen fünf Impulsreferate, in denen unterschiedliche methodologische Zugänge zum Thema des Imperiums dargestellt und auf ihre Anwendbarkeit auf das Projektthema geprüft wurden. Das erste Referat wurde von Davor Dukić (Abteilung für Kroatistik, Philosophische Fakultät Zagreb) gehalten. Dukić behandelte den Gründungstext der postkolonialen Studien – Orientalismus (1978) von Edward W. Said. In seiner Auseinandersetzung mit diesem viel diskutierten Text fokussierte Dukić drei unterschiedliche Definitionen des Orientalismus-Begriffs; kritische Reaktionen auf den Text sowie die methodologische Grundlage der Textes. Dukić zeigte, dass der Begriff „Orientalismus“ bei Said drei unterschiedliche Definitionen umfasst: 1) Orientalistik, bzw. Wissenschaft über einen spezifischen Teil der Welt; 2) binäre Denkweise, nach der zwischen dem Orient und Okzident eine ontologische Grenze postuliert wird, und 3) Institution oder Machtmechanismus der gesellschaftlichen Kontrolle, der sowohl sprachliche als nicht sprachliche Praktiken umfasst. Angesichts der offensichtlichen Exklusivität des frühen orientalistischen Modells hob Dukić drei Vorwürfe dem Said’schen Orientalismus-Begriff hervor: 1) die Tatsache, dass der analysierte literarische Korpus nur auf englische, französische und amerikanische Quellen begrenzt bleibt; 2) geografische Begrenztheit des Orientalismus-Begriffs auf den Nahen Osten und 3) Missachtung einer langen westlichen Tradition der Idealisierung vom Osten. Am Ende seines Referats beschrieb Dukić die Haupteigenschaften des im Orientalismus eingesetzten methodologischen Verfahrens: Bestehen auf den Unterschied zwischen dem „reinen“ und politisch motivierten Wissenschaft; Ausbleiben einer ausführlichen narrativen Darstellung des Orients; theoretische Nähe zu Foucault (von dem sich Said durch seine Glaube an den Wert des individuellen Autors doch unterscheidet); Verbindung zwischen dem Orientalismus-Begriff und dem Begriff der kulturellen Hegemonie von Antonio Gramsci und Definition des Orients sowohl als imaginären Konstrukts als auch realen geopolitischen Raumes.

Da die Reaktionen der wissenschaftlichen Gemeinschaft auf Orientalismus gespalten waren, zeigte Svjetlan Lacko Vidulić (Abteilung für Germanistik, Philosophische Fakultät Zagreb) im darauffolgenden Referat, wie Said seine Theorie revidierte. Vidulić bezog sich dabei auf die Essaysammlung Culture and Imperialism (1993), in der Saids Vorlesungen aus den 80er Jahren veröffentlicht wurden. Die neueren Texte demonstrieren, so Vidulić, Saids Absicht, mittels postkolonialer Studien eine Antwort auf die westliche Dominanz in der Repräsentation des orientalen Anderen anzubieten. Dabei revidiert Said seinen Kulturbegriff und definiert die Kultur im breiteren und engeren Sinne. Während die Kultur im weiteren Sinne allgemein soziologisch verstanden und durch Erzählen und Narrative erzeugt wird, bezieht sich der Kulturbegriff im engeren Sinne auf die elite Kultur, bzw. die Institution des Kanons, die Machtverhältnisse auf der nationalen und staatlichen Ebene reflektiert. In den 80ern wird als Ziel der postkolonialer Kritik die Untersuchung von Ambivalenzen, diskursiven Entwicklungslinien und Interdependenz von kulturellen Räumen im Feld der „hohen“ Kultur genannt.

Die nächste Stufe in der Entwicklung postkolonialer Studien wurde von Milka Car (Abteilung für Germanistik, Philosophische Fakultät Zagreb) dargestellt. Car beschäftigte sich mit dem im Bereich der postkolonialen Kritik hoch angesehenen Text The Location of Culture (1994) von Homi Bhabha. Car unterstrich, dass Bhabha trotz der Zentralität des Imperium-Begriffs für seine Theoriebildung keine zusammenhängende Theorie des Imperiums entwickelt. Stattdessen spricht Bhabha über das Imperium ausschließlich im Kontext seiner Verbindung zum Begriff der kolonialen Macht. In diesem Kontext sei Literatur eines von den Medien zur Etablierung und Aufrechterhaltung der kolonialen Autorität über den Anderen. Im Unterschied zu Said basiert Bhabhas Methodologie auf psychoanalytischen und poststrukturalistischen Theorien. Dementsprechend besteht eine von den bedeutendsten Eigenschaften seiner Theorie die Tatsache, dass er sich ausschließlich den literarischen Text fokussiert, bzw. keine Trennungslinie zwischen der Fiktion und Faktion zieht. Ausgerechnet aus diesem Grund wird bei Bhabha der Akzent auf die Destabilisierung kanonisierter literarischer Repräsentationen gesetzt. Der zentrale Begriff seiner Theorie ist die Hybridität, und zwar in einem doppelten Sinne des Wortes: erstens als subversive Lektüre des literarischen Textes und zweitens als Effekt des Textes selbst, wobei die Ambivalenz und Mehrdeutigkeit des Textes in den Vordergrund rücken. Wenn der literarische Text als ambivalent und hybrid angesehen wird, kann er nicht mithilfe der binären Logik (wie z.B. derjenigen von Said) interpretiert werden. Ambivalenz, Hybridität und Mehrdeutigkeit fungieren als Haupteigenschaften der postkolonialen Situation und Indikatoren für den neuen Ort der Kultur (›location of culture‹): einen Dritten Raum. Der Dritte Raum ist weder Zentrum noch Peripherie, sondern nimmt Merkmale beider Pole an. Gerade aus dieser Situation entfaltet sich das subversive Potenzial der postkolonialen Position.

Nach den Referaten aus dem Bereich der postkolonialen Studien präsentierte Marijan Bobinac einen völlig unterschiedliche Zugang zum Imperium, diesmal aus dem Bereich der Philosophie. Bobinac stellte die gemeinsame Publikation des amerikanischen Literaturtheoretikers Michael Hardt und italienischen postmarxistischen Philosophen Antonio Negri – den Text Empire (2001) – vor. In diesem Gründungstext der antiglobalistischen Kritik beschreiben die Verfasser im Unterschied zu Said und Bhabha, die sich mit vergangenen Imperien beschäftigen, die aktuelle Weltlage. Die gegenwärtige geopolitische Lage ist, so Hardt und Negri, gekennzeichnet durch die Schwächung des Nationalstaates und eine neue Logik der Weltdominanz. Der zentrale Begriff der neuen Weltordnung ist das Imperium als ein supranationales, selbstregulierendes System, mithilfe dessen Kontrolle über die Mehrheit der Weltbevölkerung ausgeübt wird. Während die bisherige Weltordnung auf Imperialismus, Fordismus und Moderne basierte, wird die neue Weltordnung durch Postimperialismus, Postfordismus und Postmodernismus gekennzeichnet. Sie wird durch das Foucault’sche Prinzip der Biomacht ‒ den disziplinären Mechanismus der Kontrolle über den menschlichen Körper und das Verhalten der Bevölkerung ‒ ermöglicht. Während der historisch veraltete Imperialismus-Konzept (der „alte Imperialismus“) auf der Erweiterung der nationalen Souveränität über die nationalen Grenzen beruht, hängt die neue Form des Imperiums mit über- und transnationalen Wirtschaftsstrukturen zusammen. Das neue, globale kapitalistische Imperium übt ständig Einfluss auf die politische Sphäre des jeweiligen nationalen Staates aus, dessen repressive Apparat für seine Ziele und Zwecke instrumentalisiert werden kann. In diesem Kontext ist Biomacht das Resultat der Interaktion zwischen dem wirtschaftlichen und politischen Bereich sowie der Hauptmechanismus der Selbsterhaltung des kapitalistischen Systems. Am Ende ihres Textes liefern die Verfasser eine utopische Zukunftsprojektion: die neue globale Weltordnung sollte von einer revolutionären „Menge“ (›multitude‹), die weder im Kontext der Klasse noch der Nation definiert werden kann, gestürzt werden.

Nach der postmarxistischen Interpretation der globalen Weltordnung wurde das letzte Referat von Christine Magerski (Abteilung für Germanistik, Philosophische Fakultät Zagreb) gehalten. Magerski versuchte einige von den Projektfragen mithilfe der Imperientheorie des deutschen Politikwissenschaftlers Herfried Münkler zu beantworten. Im Referat wurde Münklers Studie Imperien. Die Logik der Weltherrschaft – vom alten Rom bis zu den Vereinigten Staaten (2005) im Hinblick auf das zentrale Thema des Projektes – das Verhältnis von Zentrum und Peripherie ‒ analysiert. Obwohl Münkler die Habsburgische Monarchie nicht zu Imperien zählt, wird ihr angesichts ihrer langen Dauer doch ein besonderer Stellenwert eingeräumt. Unter dem Einfluss der Systemtheorie von Niklas Luhmann stellt Münkler ausgerechnet am Beispiel der Habsburgischen Monarchie das übliche Verständnis des Verhältnisses zwischem dem Zentrum und der Peripherie in Frage. Während die neueren Imperientheorien davon ausgehen, dass die Macht des Imperiums ausschließlich an das Zentrum gebunden ist, betrachtet Münkler das Zentrum und die Peripherie in einem ständigen Wechselspiel der Macht, bei dem unterschiedliche »push« und »pull«-Faktoren wirksam sind. Obwohl über die Grenzen des Imperiums und alle relevanten Entscheidungen im Zentrum entschieden wird, trägt die Peripherie durch ihre Nachahmung des Zentrums zur Kohäsion des Imperiums bei. Mit anderen Worten behauptet Münkler, dass die militärische und politische Macht an sich nicht reichen, um ein Imperium aufrechtzuerhalten. Stattdessen wird die kohäsive Funktion durch die ideologische Narrative des Imperiums als seine universelle Semantik ausgeübt. Gerade in diesem Segmet Münklers Theorie sieht Magerski die Verbindung zum Projektthema: In diesem Kontext würde die postimperiale Perspektive eine Untersuchung von ideologischen und mythologischen Narrativen bedeuten, welche die imperiale Ordnung und/oder imperiale und nationale Identitäten unterstützen.

Nach dem jeweiligen Referat wurde anschließend die Anwendbarkeit dargestellter methodologischer Zugänge für das Projektthema diskutiert. Dabei stellte sich heraus, dass für die Zwecke der Projektdurchführung Münklers Zugang zum Verhältnis zwischen dem Zentrum und der Peripherie und Bhabhas Akzentsetzung auf die diskursive Artikulation und Interpretation des Dritten Raumes bevorzugt werden sollen. Die Imperientheorien werden auch das Thema der nächsten Quartalsitzung im Oktober 2015 sein, wenn die TeilnehmerInnen sich detailliert mit dem Werk von Herfried Münkler und Jürgen Osterhammel auseinandersetzen werden.

 

HRZZ logo 4 color